મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરોં ન કોઈ

W.D

મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરોં ન કો

મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરોં ન કોઈ
જાકે સિર મોર મુકુટ મેરો પતિ સોઈ
અસુવન જલ સીંચ-સીંચ પ્રેમ બેલ બોઈ
અબ તો બેલ ફૈલ ગઈ આનન્દ ફલ હોઈ
મેરે તો...
તાત માત ભ્રાતા બન્ધુ આપણો ન કોઈ
છોડ દઈ કુલ કી આન કા કરિહે કોઈ
મેરે તો...
જાકે સિર મોર મુકુટ મેરો પતિ સોઈ
ચુનરી કે ટૂક કિએ ઓઢ લીન્હી લોઈ
મોતી-મૂંગે ઉતાર વનમાલા પોઈ
મેરે તો...

-----------------------
W.D

મોહે પનઘટ પે નંદલાલ છેડ ગયો ર

મોહે પનઘટ પે નંદલાલ છેડ ગયો રે
મોરી નાજુક કલઇયાં મરોડ ગયો રે
કંકરી મોહે મારી ગગરિયા ફોર ડારી
મેરી સાડી અનાડી ભિગોય ગયો રે
મોહે પનઘટ પે...
નયનોં સે જાદૂ કિયા જિયરા મોહ લિયા
મેરા ઘૂંઘટ નજરિયોં સે તોડ ગયો રે
વેબ દુનિયા|
મોહે પનઘટ પે....


આ પણ વાંચો :