સપ્ત શ્લોકી ગીતા

W.D

ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન્‌ મામનુસ્મરન
યઃ પ્રયાતિ ત્યજન્‌ દેહં સ યાતિ પરમાં ગતિમ્‌ ૥૧૥

સ્થાને હૃષીકેશ તવ પ્રકીર્ત્યા જગત્‌ પ્રહૃષ્યત્યનુરજ્યતે ચ .
રક્ષાંસિ ભીતાનિ દિશો દ્રવન્તિ સર્વે નમસ્યન્તિ ચ સિદ્ધસંઘાઃ ૥૨૥

સર્વતઃ પાણિપાદં તત્સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખમ્‌ .
સર્વતઃશ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ૥૩૥

કવિં પુરાણમનુશાસિતાર- મણોરણીયાંસમનુસ્મરેદ્યઃ
સર્વસ્ય ધાતારમચિન્ત્યરૂપ માદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્‌ ૥૪૥

ઉર્ધ્વમૂલમધઃશાખમશ્વત્થં પ્રાહુરવ્યયમ્‌ .
છન્દાંસિ યસ્ય પર્ણાન યસ્તં વેદ સ વેદવિત્‌ ૥૫૥

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સંનિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ .
વેદૈશ્ચ સર્વેરહમેવ વેદ્યો વેદાન્તકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્‌ ૥૬૥

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ .
વેબ દુનિયા|
મામેવૈષ્યસિ યુક્ત્વૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ૥૭૥


આ પણ વાંચો :