ઈશ્વરની કૃપા

N.D
એક પરીક્ષાર્થીને પરીક્ષકે વાયવામાં પૂછ્યુ - બતાવો, સ્વિચ દબાવતા જ પંખો કેમ ચાલવા લાગે છે ?
પરીક્ષાર્થીએ જવાબ આપ્યો - સર, આજકાલ વીજળીના જે હાલ છે તેને જોતા તો એવુ લાગે છે કે આ બધી ઈશ્વરની કૃપા છે.

વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :