કોમ્બીનેશન

N.D
રજત(મયંકને) ટપાલમાં નવા પ્રતિક ચિહ્નોમાં વાપરવામાં આવેલ અને પીળા રંગો અંગે તમારા શુ વિચારો છે ?
વેબ દુનિયા|
મયંક - એટલુ જ કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં લાલ અને પીળા કોમ્બિનેશનના કપડાં વધુમાં વધુ પહેરવા જોઈએ.


આ પણ વાંચો :