બે ની વચ્ચે

Widgets Magazine


શિક્ષક - ટિમ્બકટુ ક્યા છે ?
વિદ્યાર્થી - ખબર નહી મેડમ, પણ મારા ખ્યાલથી ટિમ્બક વન અને ટિમ્બક થ્રી ની વચ્ચે જ ક્યાક હશે.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine