અજાણ્યો નોકર

N.D
સાહેબ(નોકરને)- શુ તમે ગાંડો કે ઉલ્લુ સમજો છો.
નોકર - સાહેબ હુ આટલો વહેલો કેવી રીતે બતાવી શકુ છુ, હું તો હજુ કાલે જ આવ્યો છુ.

વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :