ઈનામ

વેબ દુનિયા|

બેટા- તને કેવી રીતે મળ્યુ ?
પુત્ર - વાદ-વિવાદમાં એક કલાક બોલવા માટે.
પિતા - સરસ, પણ વિષય કયો હતો ?
પુત્ર - ઓછુ બોલવાથી થતા ફાયદા.આ પણ વાંચો :