બેટરી

N.D
મમ્મી - આશુ બેટા, જો તુ વ્યવસ્થિત જમે નહી તો તારી હેલ્થ ડાઉન થઈ જશે.
વેબ દુનિયા|
આશુ - મમ્મી, તમે શુ મને બેટરી સમજી મૂક્યો છે ? હું કોઈ મોબાઈલની બેટરી નથી.


આ પણ વાંચો :