મીણબત્તી

વેબ દુનિયા|

શિક્ષક - જો વીજળીની શોધ ન થઈ હોત તો શુ થાત ?
વિદ્યાર્થી - સર, મીણબત્તી સળગાવીને ટીવી જોવુ પડત.આ પણ વાંચો :