મૂર્ખ છોકરો

N.D
એક શિક્ષકે પોતાના વિધાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવી રહ્યા હતા, તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યુ - મોહન મીઠાઈ ખાવાની ના પાડે છે, આ વાક્યમાં 'મોહન' શુ ગણાશે ?
રમેશ, તુ બતાવ.
રમેશ - જી સર, મોહન એક મૂર્ખ છોકરો છે.

વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :