બાળકોના બૂટ

N.D

કદી સારા મિત્રો બનીને નથી રહેતા
કદી આ મોઢે તો
તો કદી પેલા મોઢે
પડ્યા રહે છે.


કદી આ ખૂણે તો
કદી પેલા ખૂણે
કદી એક-બીજાના પર
ચઢેલા હોય છે.

બૂટ તો નાના બાળકોના પગમાં જ
દોડતા, અવાજ કરતા, નાચતા
ધૂળ ઉડાવતા અને
ઠોકરો ખાય છે

મોટાના બૂટ તો
મોટાઓની જેમ જ
કાયર, ડરપોક અને
નિર્જીવ હોય છે.

બૂટ તો પગમાં જ
નઇ દુનિયા|
શ્વાસ લે છે અને શોભે છે.


આ પણ વાંચો :