એચસીએલ ઈંફોસિસ્ટમસ : લાભાંશની જાહેરાત

વેબ દુનિયા|

ઈંફોસિસ્ટમ્સ લિમિટેડની 29 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ થયેલ બોર્ડ મીટિંગમાં વર્ષ 2009-10 માટે 2 રૂપિહ્યાની મૂળ કિમંતના પ્રતિશેર પર 1.50 રૂપિયા અંતરિમ લાભાંશની ભલામણ કરવામાં આવી.


આ પણ વાંચો :