વિદેશી ધરતી પર છો તો ક્યારે કરો મહા લક્ષ્મી પૂજન વાંચો મૂહૂર્ત

Last Updated: ગુરુવાર, 5 નવેમ્બર 2015 (16:31 IST)
જો તમે ભારતથી બહાર નિવાસ કરો છો તો સમય અંતરાલના હિસાબે હમેશા આ પરેશાની આવે છે કે મહાલક્ષ્મી પૂજન ક્યારે કરો. જ્યારે ભારતમાં 11
નવેંબરની
રાત્રી થશે ઘણા દેશોમાં સવાર શરૂ થશે. જ્યારે ભારતમાં 12 નવંબરે સવાર થશે ત્યારે બીજા દેશોમાં 11 નવંબરની રાત થશે

અમેરિકામાં

લાભના ચૌઘડિયા - 7.01 થી 8.20 સુધી
અમૃતના ચૌઘડિયા - 8.20 થી 9.40 સુધી
શુભના ચૌઘડિયા - 11.00 થી 12. 19 સુધી
લાભના ચૌઘડિયા - 16.18 થી 17.38 સુધી

રાત્રીના સમયે -શુભના ચૌઘડિયા 19.18 થી 20.59 સુધી
અમૃતના ચૌઘડિયા - 20.59 થી 22 .39સુધી


આ પણ વાંચો :