સાબુદાણાની ચકલી

નઇ દુનિયા|
N.D
સામગ્રી - 250 ગ્રાસાબુદાણા, 250 ગ્રાબાફેલબટાકા, લામરચુ 4 ચમચી, જીરમોટચમચી, મીઠસ્વાદમુજબ.

બનાવવાનરીત - સાબુદાણાનધોઈને 5-6 કલાપાણીમાપલાળરાખો. પછજીરસેંકીનવાટો. હવમિક્સરમાસાબૂદાણા, બટાકઅનપાણનાખીનવાટો. મીઠઅનજીરનાખીનસારરીતમિક્કરો. હવચકલીનસંચાથપ્લાસ્ટિચકલબનાવઅનસુકાવો. આનતેઅથવમાતળીનઉપયોગમાો.

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :