જોક્સ -ફેસબુક પર બે પ્રકારના લોકો મળે છે

Last Modified ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020 (11:30 IST)
ફેસબુક પર બે જ પ્રકારના લોકો મળે છે

એક મુલાકાત ના કાબિલ અને

બીજુ મુક્કા લાતના
કાબિકઆ પણ વાંચો :