ગુજરાતી જોક્સ- મોડેથી લગ્ન કરવાના નુકશાન- જોક્સ વાંચીને હંસી રોકાશે નહી

Last Modified શુક્રવાર, 14 જૂન 2019 (13:12 IST)
મોડેથી લગ્ન કરવાના

નુકશાન આ છે કે

જ્યારે બાળકોને વઢવાનો સમય આવે છે

ત્યારે ડાક્ટર

જોરથી બોલવાની ના પાડી નાખે છે!!


આ પણ વાંચો :