ગુજરાતી જોક્સ- પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં

Last Updated: રવિવાર, 13 ઑક્ટોબર 2019 (08:16 IST)
પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં
પાછળથી પત્ની બોલી
રહેવા દો ..
આથી વધારે પાસ નહી આવશેઆ પણ વાંચો :