ક્યાં છે કોયલ ?

N.D
ઠંડીના સંકજામાંથી નીકળી હવે
કોયલની મીઠી તાનની વાટ જોવાઈ રહી છે

કોયલ ટહુકે તો સમજો કે
વસંતનુ આગમન થઈ ગયુ છે

કોયલ અને વસંતનો સબંધ તો
સદીઓ પહેલાનો છે

પણ હવે તો નથી સંભળાતો એ મીઠો અવાજ
ક્યાં ગઈ કોયલ, ખબર નહી તમને ખબર છે ?

નથી હવે એ ઠંડક આપતો ઝાડનો આશરો
જ્યાં બેસીને કોયલ ગાઈ શકે

નથી દેખાતા અહીં કેરીના મોર
જેને કોયલ માણી શકે

N.D
જાગો હવે તો શહેરના ઘેલા સાથીઓ
વાવો વૃક્ષ વધુ જેથી
બાળકો તમારા કુદરતને જાણી શકે

કરો કેટલી પણ પ્રગતિ પણ
લીલોતરી રહેશે તો જીવન આપણુ છે

ખુદને વસાવવા હટાવીશુ જો વૃક્ષોને
કલ્યાણી દેશમુખ|
તો કેવી રીતે ટકાવશો આ જીવનને ?


આ પણ વાંચો :