ગુલાબી હોઠ

વેબ દુનિયા|

તારા ગુલાબી હોઠ છે કે ગુલાબની નાજુક પાંદડીઓ
જરાક ખુલતા જ એ સ્મિતની સુવાસ ફેલાવી દે છે


આ પણ વાંચો :