જીંદગી

વેબ દુનિયા|

મેળવશકમંઝીલનમુકાજીંદગી,
ખીલશકકળીનુફુજિંદગી,
ખુરહખુશીનખજાનજીદગપછી કેમ બોલો છો શુ કામની છે જીંદગી ?


આ પણ વાંચો :