જીંદગી

કલ્યાણી દેશમુખ|

જીંદગીમામિત્રનહમિત્રોમાજીંદગમળ
ત્યારે જ તમારવિચાઆવાતા જ ખીલઉઠ


આ પણ વાંચો :