દિલ કે ધર્મશાળા

વેબ દુનિયા|

આ દિલ કોઈ ઘર્મશાળા નથી કે જેમા કોઈપણ ગમે ત્યારે આવીને વસી જાય,
આ પાવન મંદિરમાં તો એ જ રહેશે જે તેમા રહેવા લાયક હશે તે જાતે જ વસી જશે


આ પણ વાંચો :