દોસ્ત આવા ન હોય

વેબ દુનિયા|

દૂર રહીને વધુ છેટા જતા નથી
પોતાના મિત્રને આટલા સતાવતા નથી
જેને હરદમ વિચાર હોય આપનો જ
તેને ફક્ત એક અવાજ માટે આટલા તરસાવતા નથી


આ પણ વાંચો :