પ્રેમનું વંટોળિયુ

વેબ દુનિયા|

પ્રેમ ગૂંગો હોય છે, જવાની પ્રેમનુ વંટોળિયુ છે
બરબાદ થાય છે એ લોકો જેનો સાથી બેઈમાન હોય છે.


આ પણ વાંચો :