પ્રેમ અને ટાઈમપાસ

વેબ દુનિયા|

પ્રેમને કદી સાચવવો પડતો નથી, પ્રેમ એ જ વિશ્વાસ છે
જેને સાચવવો પડે એ પ્રેમ નથી, ટાઈમપાસ છે


આ પણ વાંચો :