મિત્રતા

વેબ દુનિયા|

તારી મારી મિત્રતામાં ઈશ્વરે શુ અજાયબી મુકી છે,
જ્યાં જઈએ ત્યાં એક ઓળખાણની છાપ રાખી મૂકી છે


આ પણ વાંચો :