મૈત્રીનો વીમો

વેબ દુનિયા|

દોસ્તી એ કોવોશિંપાવડનથવાપરવાથધોવાજાય,
દોસ્તી એ વીમપોલીસજીવસાથે અને જીંદગપછકાલાગે.


આ પણ વાંચો :