દેશભક્તિ ગીત :: એ મેરે વતન કે લોગો

વેબ દુનિયા|
P.R

ઐ મેરે વતન કે લોગો

તુમ ખૂબ લગા લો નારા

યે શુભ દિન હૈ હમ સબ કા

લહરા લો તિરંગા પ્યારા

પર મત ભૂલો સીમા પર

વીરોં ને હૈ પ્રાણ ગઁવાએ

કુછ યાદ ઉન્હેં ભી કર લો -2

જો લૌટ કે ઘર ન આએ -2

ઐ મેરે વતન કે લોગો

જ઼રા આઁખ મેં ભર લો પાની

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી

જ઼રા યાદ કરો કુર્બાની

જબ ઘાયલ હુઆ હિમાલય

ખતરે મેં પડ઼ી આજ઼ાદી

જબ તક થી સાઁસ લડ઼ે વો

ફિર અપની લાશ બિછા દી

સંગીન પે ધર કર માથા

સો ગએ અમર બલિદાની

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી

જ઼રા યાદ કરો કુર્બાની

જબ દેશ મેં થી દિવાલી

વો ખેલ રહે થે હોલી

જબ હમ બૈઠે થે ઘરોં મેં

વો ઝેલ રહે થે ગોલી

થે ધન્ય જવાન વો અપને

થી ધન્ય વો ઉનકી જવાની

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી

જ઼રા યાદ કરો કુર્બાની

કોઈ સિખ કોઈ જાટ મરાઠા

કોઈ ગુરખા કોઈ મદરાસી

સરહદ પે મરને વાલા

હર વીર થા ભારતવાસી

જો ખૂન ગિરા પર્વત પર

વો ખૂન થા હિન્દુસ્તાની

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી

જ઼રા યાદ કરો કુર્બાની

થી ખૂન સે લથ-પથ કાયા

ફિર ભી બન્દૂક ઉઠાકે

દસ-દસ કો એક ને મારા

ફિર ગિર ગએ હોશ ગઁવા કે

જબ અંત-સમય આયા તો

કહ ગએ કે અબ મરતે હૈં

ખુશ રહના દેશ કે પ્યારોં

અબ હમ તો સફર કરતે હૈં

ક્યા લોગ થે વો દીવાને

ક્યા લોગ થે વો અભિમાની

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી

જ઼રા યાદ કરો કુર્બાની

તુમ ભૂલ ન જાઓ ઉનકો

ઇસ લિએ કહી યે કહાની

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી

જ઼રા યાદ કરો કુર્બાની

જય હિંદ જય હિંદ કી સેના -2

જય હિંદ, જય હિંદ, જય હિંદઆ પણ વાંચો :