નૉનવેજ gujarati jokes

મહિઆ અને પુરૂષમાં શું અંતર હોય છે ?

મહિલા એક જ માણસથી ઘણી ઉમ્મીદો કરે છે

અને પુરૂષ બધી મહિલાઓથી એક જ ઉમ્મીદ કરે છે ??


આ પણ વાંચો :