ગુજરાતી જોક્સ - Fun jokes

jokes

ગુજરાતી જોક્સ -

છોકરીઓની અડધું
જીવન છોકરા શોધવામાં

અને બાકી અડધું

એની તલાશી લેવામાં ગુજરી જાય છે.આ પણ વાંચો :