ગુજરાતી જોક્સ- આ અમારી સસ્કૃતિ છે

એક છોકરા બગીચામાં એક ઝાડ પાછળ એની ગર્લફ્રેડ સાથે ઉભો હતો

ત્યારે એક વૃદ્ધ માણસ ત્યાંથી પસાર થયા અને કહ્યું

શું આ અમારી સંસ્કૃતિ છે ?


છોકરાએ જવાબ આપ્યા - નહીં અંકલ આ તો વર્માજીની છોકરી સંગીતા છે

તમે બીજા ઝાડ
પાસે ચેક કરો!!!આ પણ વાંચો :