ગુજરાતી જોક્સ -છોકરીઓ રોમેંટિક હોય

રમન- પ્રભુ એક વાત કહો કે

બધી છોકરીઓ રોમેંટિક હોય છે અને પત્નીઓ બોરિંગ આવો અન્યાય કેમ?

પ્રભુ- કારણકે છોકરીઓ હું બનાવું છું અને એને પત્ની તમે લોકો બનાવો છો?

ઈશ્વર રોક્સ


આ પણ વાંચો :