ગુજરાતી જોક્સ- નંબર વાળા ચશ્મા ઉતારવાનો ઉપાય

funny jokes
વરસોથી આ પ્રયોગ કરીને ઘણા બધા લોકોએ નંબરવાળા ચશ્મા ઉતાર્યા છે.

સૌથી પહેલા ડાબે હાથેથી ડાબી દાંડી પકડો જમણે હાથથી જમણી દાંડી પકડ
પછી
ધીમેથી ચશ્મા આગળની
તરફ ખેંચો ચશ્મા ઉતરી જશે

પ્લીઝ થેંક્સ ના કહેતા હોં.


આ પણ વાંચો :