ગુજરાતી જોક્સ- યાર બહુ ઠંડ છે

છોકરી- યાર બહુ ઠંડ પડી રહી છે
મારા હોંઠ ફાટી ગયા છે..

છોકરી- અરી ગાંડી અત્યારે તો શરૂઆત
છે. આગળ-આગળ જો

શું શું ફાટશે!!!!


આ પણ વાંચો :