લિંકન તારી ઉમ્રના હતા... joke માં ગટ્ટૂના જવાબથી ડેડ પરેશાન

Last Modified શુક્રવાર, 23 ઑક્ટોબર 2020 (08:20 IST)

લિંકન તારી ઉમ્રના હતા... joke માં ગટ્ટૂના જવાબથી ડેડ પરેશાન


ડેડ- ગટ્ટૂથી- જ્યારે અબ્રાહમ લિંકન તારી ઉમ્રના હતા તો લાકડીની આગ સળગાવીને તેની સામે અભ્યાસ કરતા હતા

ગટ્ટૂ- જ્યારે લિંકન તમારી ઉમ્રના હતા તો યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ હતા.આ પણ વાંચો :