આ 9 લોકોને ભૂલીને પણ ન કરો દાન , વ્યર્થ જશે..

દાનની મહિમા આપણે બધા જાણીએ છે પણ પુરાણોમાં વર્ણિત છે કે 9 પ્રકારના એવા લોકો પણ  જેને દાન ક્યારે પણ નહી આપવું જોઈએ. જો આપ્યું તો એ વ્યર્થ જ જશે. આથી આ 9 લોકોને કઈ પણ આપવાથી બચો અને જો આપી દીધા તો માનીને ચાલો કે એ બેકાર જ જશે. 
જાણો કયા 9 પ્રકારના માણસ છે જેને જે કઈ અપાય  છે વિફળ જાય છે. 


આ પણ વાંચો :