તમારી આ 5 ટેવ ઘટાડી શકે છે સ્પર્મ કાઉંટ , તેને તરત જ બદલો

પુરૂષોના સ્પર્મ કાઉંટ ઘણી વાત પર ડિપેંડ કરે છે . ઘણી એવી એટવ છે જે સ્પર્મ્ કાઉંટ ઓછા કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. ડાકટરનો કહેવું છે કે બોડી ટેમપ્રેચર કરતા સ્ક્રૂટમના ટેમ્પરેચર એક ડિગ્રી ઓછું રહે છે . સ્ક્રૂટમનો ટેમ્પરેચર વધતા સ્પર્મ કાઉંટ ઓછું થઈ
શકે છે. એવી 5 ટેવ વિશે જે સ્ક્રૂટમનો ટેમ્પરેચર વધારી શકે છે.આ પણ વાંચો :