ગુજરાતી જોક્સ - બાળપણના સંસ્કાર

jokes

આપણા બાળપણના સંસ્કાર જ છે કે ઘરમાં હવન થતી વખતે ઘરના છોકરા મંત્ર ભલે ન બોલી શકે..
...
...
...
...
પણ સ્વાહા એટલા જોરથી બોલે છે કે બધી પાપી આત્માઓ અવાજ સાંભળીને જ મરી જાય છે..


આ પણ વાંચો :