ગુજરાતી જોક્સ-ટીચર ચોપાટી પર- મજેદાર જોકસ

ટીચર ચોપડી ખોલીને

બોલો કાલે હું ક્યાં હતી

છાત્ર- કાલે તમે ગણિતના ટીચર સાથે

ચોપાટી પર બેસી હતી!!


આ પણ વાંચો :