ગુજરાતી જોક્સ - પતિ-પત્ની જોક્સ

પત્ની- તમે શું કરો છો ?

પતિ- મચ્છર મારું છું
પત્ની -અત્યાર સુધી કેટલા માર્યા

પતિ- પાંચ - 2 ફીમેલ 3 મેલ

પત્ની - તૂ કેવી રીતે ઓળખ્યા કે મેલ છે કે ફીમેલ

પતિ- બે અરીસા પાસે મળ્યા અને 3 બીયર પાસે
આ પણ વાંચો :