હાસ્ય જોક્સ - શુ નજર છે !


પત્ની :પતિ ને
- અલા પેલો માનસ ક્યારનો મને જોયા કરે છે.
પતિ
પત્ની ને - એ તો તને જોવાનો જ એમાં હું કસું કરી સકું તેમ નથી.

પત્ની :- કેમ
પતિ :- એ ભંગાર વાળો છે .


આ પણ વાંચો :