જોક્સ - પત્નીના કપડા

Last Modified ગુરુવાર, 1 ઑગસ્ટ 2019 (16:08 IST)
પત્ની
- મારા જૂના કપડા ડોનેટ કરી દઉ ?
પતિ - ડોનેટ શુ કામ કરે છે ... ફેંકી દે..
પત્ની - નહી જી. દુનિયામાં ઘણી ગરીબ, ભૂખી તરસી સ્ત્રીઓ છે.. કોઈ પણ પહેરી લેશે.
પતિ - તારા માપના કપડા જેને આવશે તે ભૂખી તરસી થોડી હશે...આ પણ વાંચો :