ગુજરાતી જોક્સ - વોટ્સએપ DP

whatsapp

કેટલાક લોકો દુ:ખી થતા વોટ્સએપ પરથી પોતાની DP હટાવી લે છે.

.
.
.
સમજાતુ નથી કે એવુ કયુ દુ:ખ હોય છે કે પોતાનો જ ચહેરો સારો નથી લાગતો..


આ પણ વાંચો :