ગુજરાતી જોક્સ - ટોયલેટ

Last Modified સોમવાર, 22 જુલાઈ 2019 (11:45 IST)
કેટલાક શ્રીમંત લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા હતા

કોઈએ કહ્યુ મારુ બાથરૂમ 10 લાખનુ છે તો કોઈએ કહ્યુ 20 લાખનુ તો કોઈએ કહ્યુ મારુ બાથરૂમ 50 લાખનુ છે.
અને જ્યરે આ વાત એક ગામડાના માણસને પૂછવામાં આવી તો તેણે જણાવ્યુ - હુ જ્યા સવારે જ્યા લોટો લઈને જઉ છુ એ ખેતરની કિમંત 7 કરોડ છે અને આવા બાથરૂમ તો અમે રોજ બદલતા રહીએ છીએ.


આ પણ વાંચો :