ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીઓ -છોકરાઓ

funny jokes

છોકરીઓ 1000 કપડામાંથી પસંદ કરવામાં કંફ્યૂજ રહે છે કે

ક્યું પહેરું

અને છોકરાઓ ચાર કપડામાંથી

આ વિચારે છે કે કયાંમાં

બદબૂ ઓછી આવી રહી છે.


આ પણ વાંચો :