Gujarati funny jokes - મને લગ્ન નથી કરવું

છોકરો- મને લગ્ન નથી કરવું
મને બધી મહિલાઓથી
બીક લાગે છે

પિતા- દીકરા કરી લે લગ્ન !!! પછી તને એક જ મહિલાની બીક

લાગશે પણ બાકી બધી સારી લાગશે!!!આ પણ વાંચો :