આજનો જોક્સ - કેવી રીતે ઉંઘી શકે ?

jokes

શિક્ષક - (ઝોકા ખાતા ગટ્ટુને) ગટ્ટુ,

તુ મારા ક્લાસમાં કેવી રીતે ઉંઘી શકે છે ?


ગટ્ટુ - હું ઉંઘી શકુ છુ મેડમ...

બસ તમે થોડુ ધીરે બોલો તો.... !


આ પણ વાંચો :