ગુજરાતી જોક્સ- ફેસબુક


ગુજરાતી જોક્સ- ફેસબુક


coolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcool
એક માણસે ફેસબુક પર સ્ટેટસ નાખ્યો


આજે હું ધાબા પર ઉંઘીસ


પછી શું


15 મચ્છરો એને લાઈક કર્યા ....
cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
આ પણ વાંચો :