ગુજરાતી જોક્સ - પતિ-પત્ની જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - પતિપત્ની જોક્સ

પતિ - જાનૂ હુ તારી માટે જીવ આપવા પણ તૈયાર છુ..
પત્ની - જીવ આપવો સહેલો છે. હિમંત હોય તો મારી સાથે જીવી બતાવ


આ પણ વાંચો :