ગુજરાતી જોક્સ - ગલૂડિયા જોક્સ

. પ્પ્પૂ એ ગલીના રસ્તામાં કેળાના કચરો ફેંફી નાખ્યો

એક માણ્સ ત્યાં પડી ગયો


બધા મોહ્લ્લાના લોકો એકત્ર થઈ ગયા


આ કચરો કોણે ફેંક્યું


એક માણસ ગુસ્સામાં બોલ્યા

ફેક્યૂ હશે કોઈ કૂતરાએ

પપ્પૂ એક તરફ જઈને
હસવા લાગ્યો


કચરો મેં ફેંક્યૂ અને નામ કૂતરાના આવી ગયો.. ..


આ પણ વાંચો :